Självantändning i biomassalager – hur detektera innan brand uppstår?

18 Jun 2021

Case: E.ON

Delta på pitch&meet 30 september då E.ONs utmaning är i fokus?
Läs mer och anmäl dig här

Om utmaningen
När biobränsle läggs på hög ökar risken för spontanantändning, icke önskvärd antändning av biobränsle. Självantändning är en utmaning för alla verksamheter som handhar fasta biomassalager då det alltid finns en risk för spontanantändning. Dessa är uppskattningsvis förknippade med kostnader på totalt ca 300 MSEK per år. Även miljöaspekten är viktig att väga in då det är stora volymer som förbränns okontrollerat.

Önskvärt vore om bränder i bränslelager minskade genom att detektera dem i tid, innan de utvecklats till fullskalig brand.

När branden väl är synlig utifrån har det redan brunnit ett tag inuti högen. Det vanligaste sättet att hitta bränder är dock röklukt, men om det luktar rök har det redan gått för långt. Idag nyttjas temperaturspett som förs in i högarna för att se om det pågår en brand inuti högen, då detta inte är synligt utifrån till en början. Visar de på en temperaturhöjning vidtas åtgärder för släckningsarbete.

Om förväntad lösning
•Behöver få en hint innan branden börjar
•Sensorer som mäter ökade halter av vissa spårämnen förknippat med brand
•Anpassning till rådande miljö. Övervakning dygnet runt oavsett ljusförhållande.
•Automatisk larmfunktion
•Viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljö
•Viktigt att entreprenören får tänka fritt istället för att påverka åt något håll
•Både yttre (ofta obemannade) och inre lager är relevanta att kunna övervaka

Om E.ON
E.ON Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen jobbar runt 70 000 personer i 15 länder. Verksamheten utgörs i huvudsak av två affärsområden: smarta distributionsnät och innovativa energilösningar för sina kunder. E.ON Sverige levererar el, värme och smarta energilösningar till ungefär 1 miljon privat- och företagskunder i Sverige och har ca 2 100 anställda.

Krav på leverantör: E.ON Inköp Sverige

Erbjuder ditt företag en lösning?
Kontakta oss för nästa steg i processen
Peter Jonsson
peter@energikontornorr.se
070-180 99 93

Patrik Rydén
patrik@winway.se
073-399 86 19

RFP (Request for proposal) i pdf-format

Om Sustainable Business Bridge
Vi kopplar ihop företag som söker lösningar för sin hållbarhetsomställning med nya potentiella leverantörer, en matchmaking som sker via både en digital plattform och fysiska möten.
Sustainable Business Bridge finansieras i startskedet via ett EU-projekt där Energikontor Norr är projektägare och Win, Winning Innovation i Lund, samverkanspartner.