Räddningstjänsten Storgöteborg - 25 maj 2022

Miljövänligt brandsläckningsskum

Behov av att hitta ett släckskum som inte är hälsovådligt eller skadligt för miljön. Dagens brandsläckningsskum går alltmer mot PFAS-fria alternativ men trots detta innehåller de ämnen som inte är lämplig för miljön. Samtidigt behöver det miljövänliga alternativet ha liknande egenskaper som dagens släckskum.

Om utmaningen

Problembakgrund

Miljövänligt brandsläckningsskum har varit en fråga under lång tid. Dagens brandskum går alltmer mot PFAS-fria alternativ och därmed anser många att miljöproblemen är lösta. Men oavsett innehåll av långlivade ämnen är skum ett mycket bra lösningsmedel, vilket går att jämställa med potent diskmedel. Diskmedel används för att lösa upp fett och andra ämnen, detsamma händer när brandskum används på en brand.

Bränder i dag är till stor del att betrakta som oljebränder, alltså fett, eftersom det finns så mycket plast i våra hem och på våra arbetsplatser. Det som händer vid släckning med brandskum är att de stora molekyler som möter skummet bryts upp i mindre beståndsdelar. Stora molekyler fastnar i sand, jord, rötter, men små beståndsdelarna kan istället följa vattnet vidare, långt ut i systemet och förorena vatten och mark många kilometer från brandhärden. I förlängningen riskerar detta att leda till att räddningstjänsterna blir ansvariga för den förorening som släckvattnet kan medföra. Det finns också risk för stora skador i ekosystemet, samt bortfall av vattentäkter i privata brunnar och i stora kommunala vattentäkter.

Det finns fullgoda alternativ för skum vid många bränder, framför allt i fibrösa material såsom trä och textil. Alternativen, som benämns tillsatsmedel, bygger på olika salter och är som sådana betydligt mindre reaktiva och även i stort sett ofarliga för miljön. Sen finns det vissa situationer där tillsatsmedel inte är lika effektiva som skum. Exempelvis som skyddande yta på väggar i omedelbar närhet till en brandhärd där en skumyta dels bildar en luftbarriär som kyler. Det är också visuellt mycket tydligt när denna barriär börjar brännas bort då skummet försvinner. Denna visuella tydlighet saknas för tillsatsmedlet som bara visar sig som vatten och därmed är det inte alltid tydligt när detta torkat bort.

En annan situation är bränslebränder där skum lägger sig som en yta ovanpå bränslet och hindrar luft från att komma till. Skum tar omedelbart bort en av tre faktorer som måste finnas för att en brand ska kunna uppstå, bränsle, syre och värme, eftersom syret inte längre kommer i kontakt med den brinnande ytan. Här fungerar tillsatsmedel sämre.

Utmaningen

Räddningstjänsten Storgöteborg söker nu nya lösningar, alltså släckmedel som inte innehåller miljöfarliga eller hälsovådliga ämnen och med samma funktioner som dagens släckskum vad gäller vidhäftning på vägg.

Släckmedlet behöver även ha samma eller bättre förmåga till isolation mot den värmestrålning som brand i närliggande byggnad kan ge. När isolationsförmågan försvinner är det bra om släckmedlet försvinner så att det syns att funktionen är borta.

Släckmedlet behöver även fungera på flytande bränsle såsom bensin, diesel, olja, etanol (alkoholbeständigt). Vid bränslebränder lägger sig dagens släckskum som en yta ovanpå bränslet och hindrar luft från att komma till.

Om förväntad lösning

Ett släckmedel med samma funktioner som dagens släckskum vad gäller vidhäftning på vägg och som även fungerar på flytande bränsle.

När isolationsförmågan försvinner är det bra om släckmedlet försvinner så att det syns att funktionen är borta.

Brandskummet ska kunna urskiljas enkelt. Gärna vit färg då det syns bäst under en släckningsinsats.

Stor fördel om släckmedlet har en förmåga att binda till sig farliga ämnen. Antingen neutralisera dessa eller på annat sätt minska risken för att de kommer ut i omgivande miljö.

Om företaget

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner: Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 860 000 invånare. I dessa kommuner svarar RSG för räddningstjänst och förebyggande brandskydd.

Vårt uppdrag
Uppdraget innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. Resurserna är anpassade efter samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Läs mer om Räddningstjänsten Storgöteborg

Kontakt

Kontaktperson Räddingstjänsten Storgöteborg
Helena Grimm
Miljöansvarig
helena.grimm@rsgbg.se

Kontaktperson Greenably
Patrik Rydén
patrik@winway.se