Denna utmaning är avslutad

E.ON - 30 september 2021

Självantändning i biomassalager – hur detektera innan brand uppstår?

När biobränsle läggs på hög ökar risken för spontanantändning, icke önskvärd antändning av biobränsle.

Har ditt företag en produkt, teknik eller system som kan hjälpa till att detektera dessa bränder i ett tidigt skede är E.ON intresserade av att få kännedom om det.

Om utmaningen

När biobränsle läggs på hög ökar risken för spontanantändning, icke önskvärd antändning av biobränsle. Självantändning är en utmaning för alla verksamheter som handhar fasta biomassalager då det alltid finns en risk för spontanantändning. Dessa är uppskattningsvis förknippade med kostnader på totalt ca 300 MSEK per år. Även miljöaspekten är viktig att väga in då det är stora volymer som förbränns okontrollerat.

Önskvärt vore om bränder i bränslelager minskade genom att detektera dem i tid, innan de utvecklats till fullskalig brand. När branden väl är synlig utifrån har det redan brunnit ett tag inuti högen. Det vanligaste sättet att hitta bränder är dock röklukt, men om det luktar rök har det redan gått för långt.

Idag nyttjas temperaturspett som förs in i högarna för att se om det pågår en brand inuti högen, då detta inte är synligt utifrån till en början. Visar de på en temperaturhöjning vidtas åtgärder för släckningsarbete.

Om förväntad lösning

Behöver få en hint innan branden börjar
Sensorer som mäter ökade halter av vissa spårämnen förknippat med brand
Anpassning till rådande miljö. Övervakning dygnet runt oavsett ljusförhållande.
Automatisk larmfunktion
Viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljö
Viktigt att entreprenören får tänka fritt istället för att påverka åt något håll
Både yttre (ofta obemannade) och inre lager är relevanta att kunna övervaka.

Om företaget

E.ON Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen jobbar runt 70 000 personer i 15 länder. Verksamheten utgörs i huvudsak av två affärsområden: smarta distributionsnät och innovativa energilösningar för sina kunder.

E.ON Sverige levererar el, värme och smarta energilösningar till ungefär 1 miljon privat- och företagskunder i Sverige och har ca 2 100 anställda.

Krav på leverantörer

För att läsa på om vilka krav E.ON har på sina leverantörer i Sverige gå in på deras sida och läs mer EON inköp Sverige 

Har ni frågor och vill veta mer?

Kontaktperson Greenably
Patrik Rydén