För kunds räkning - 25 januari 2022

Alternativ till betong inom industri- och byggbranschen

För kunds räkning eftersöker vi alternativ till att helt eller delvis ersätta betong för exempelvis husbyggnation, anläggning och som förstärkning av gruvschakt.

Om utmaningen

Att hitta alternativ till betong är idag en prioriterad utmaning i flera branscher.

Betong har under lång tid varit centralt i utvecklingen av både infrastruktur och samhällsbyggande. Främst används betong i konstruktioner som behöver en hög hållfasthet över tid, exempelvis vid byggandet av broar, hamnar, järnvägar och tunnlar. Betong används även vid bostadsbyggande och materialet är en viktig beståndsdel  i de stora satsningar som görs på energiomställning inom industrin.

Den negativa sidan är att betong har hög klimatpåverkan och 90% klimatpåverkan kommer från tillverkningen av bindemedlet, cement, bränt kalkstenspulver.

Samtidigt har betongbranschen höga ambitioner. Branschens målsättning är att betong inom fem år ska nå en halverad klimatpåverkan, jämfört med den betong som användes år 1990. År 2030 ska klimatneutral betong finnas på marknaden och år 2045 ska all betong som används i Sverige vara klimatneutral.

Utveckling pågår

Det pågår idag exempelvis en rad utvecklingsprocesser för att hitta alternativa bindemedel än cement i betongtillverkning. En metod som har testats i mindre skala av byggindustrin är att använda masugnsslagg som har cementliknande egenskaper. Andra bindemedel som har testats är till exempel flygaska och brända leror. Samtliga koncept för att ersätta cement i betong är dock fortfarande under utveckling och helt andra koncept för att helt ersätta betong i exempelvis bygg- och gruvindustrin skulle också kunna vara relevanta.

För kunds räkning söker vi alternativ till att helt eller delvis ersätta betong för exempelvis husbyggnation, anläggning och som förstärkning av gruvschakt.

Önskemål på lösning för alternativ till betong

  • Metoder för att minska behov av betong i exempelvis bygg- och gruvindustrin, alternativ nya metoder för att ersätta cement som bindemedel i betong
  • Konceptet måste ha minst lika hög säkerhet som med dagens teknik
  • Lösningen behöver beakta samtliga hållbarhetsmål; ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

 

Har ditt företag har utvecklat en produkt eller lösning som kan bidra till att minska behovet av betong? Eller har ni en produkt som kan ersätta betong? Hör i så fall av er till oss och berätta om er lösning.

Kontaktperson Greenably

Patrik Rydén
patrik.ryden@winway.se